Växtodling

Gården är i ekologisk produktion. På gården odlas huvudsakligen vall.

Växtodling

På gården odlas varje år ca 100 ha vall. Vallproduktion används delvis som betesareal och delvis foderareal för gårdens highlandkor. Gården använder inga bekämpningsmedel och har en ekologisk produktion.

Gården strävar till att endast ta en skörd vall per säsong. Detta för att inte belasta baljväxterna som tillför atmosfäriskt kväve för att få en hållbarare produktion. Vi tillför till vallen endast av djuren producerad gödsel allt detta för att minska det ekologiska fotavtrycket.

Miljön och rena vattendrag har stor prioritet på gården. Åkrarna som gränsar till Nitlaxviken har specalmiljöavtal; vilket betyder att de inte gödslas och skörden bärgas för att undvika att näringsämnen urlakas till vattendragen. När åkrarna är i vallproduktion binder rotsystemet jordpartiklarna. Detta förhindrar jordpartiklar att nå vattendragen och fosforurlakning; vilket eutrofierar vattendragen och bör således undvikas.

Kulturlandskapen har ofta en mycket rik flora och fauna. Ett stort antal växter och djur är beroende av de öppna, lågbevuxna och näringsfattiga marker som finns på gården och är typiska för vårdbiotoperna. De blommande växterna för med sig pollinerande insekter, bl.a. fjärilar och fåglar. Dyngan som boskapen lämnar efter sig är livsmiljö för andra bl.a. dyngbaggar vars naturliga livsmiljö är hotad.

 

 

Strandzon (ha)

Kulturlandskap (ha)

Betesmark (ha)